اهداف استراتیژیک

اهداف استراتیژیک  وزارت دولت در امور پارلمانی

  1. نهادینه ساختن جایگاه و ساختار تشکیلاتی وزارت دولت در امور پارلمانی منحیث نهاد واحد روابط پارلمانی میان ارکان ثلاثه دولت به منظور جلوگیری از ساختارهای موازی در سایر ادارات دولتی، به حدی که همه ادارات دولتی اطمینان حاصل نمایند که امور پارلمانی آنها از طریق همین اداره حسب قناعت ایشان پیگیری گردیده و نیاز به ایجاد ادارات موازی نمی باشد.
  2. هماهنگی بیشتر میان ارکان ثلاثه دولت و تقویت فضای اعتماد از طریق بهبود روابط حکومت با نمایندگان ملت و برعکس آن، به منظور استحکام ثبات ملی در نتیجۀ رعایت کامل قوانین توسط همه.
  3.  ایجاد ادارة سالم، با ظرفیت، با انگیزه و قابل اعتبار برای اعضای شورای ملی، مسئولین درجه اول ادارات حکومتی و اعضای ستره محکمه از طریق تدوین اسناد تقنینی مرتبط و استراتیژی های مبتنی بر نتایج، جذب کادرهای متخصص، استفاده پیگیر از روشهای پارلمانی معیاری و ایجاد میکانیزم ارزیابی خودی.
  4. جلب همکاری قوای اجرائیه و مقننه جهت طی مراحل قانون تسوید شده تنظیم روابط پارلمانی قوای ثلاثه و الغای مقرره تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی با انفاذ قانون مذکور، تفاهم با مجلسین شورای ملی به منظور تعدیلات لازم در لوایح وظایف داخلی آنها و انطباق آن با قانون اساسی کشور، تسوید قانون طرز اجراآت و صلاحیت های وزارت دولت در امور پارلمانی در قبال حکومت و شورای ملی و توضیح مسئولیت های قوای ثلاثه در قبال وزارت دولت در امور پارلمانی.
  5. تحقق اصل نظارت پارلمانی مبتنی بر احکام قانون اساسی و ایجاد انگیزه حمایت از ارزش ها و موقف شورای ملی در قبال حکومت و برعکس آن، تا منجر به تقویت فضای اعتماد و همکاری متقابل میان ارکان ثلاثه بخصوص حکومت و شورای ملی گردد.
  6. توسعه تشکیلات وزارت دولت در امور پارلمانی به منظور تطبیق برنامه های آموزشی و مودل امور پارلمانی بدست آمده از یافته های تجارب موفق، و تنظیم امور مربوط به تفاهم نامه ها، موافقتنامه ها و معاهدات جهت بهبود امور پارلمانی و انتقال تجارب به نسل های آینده در این خصوص.
  7. هماهنگی مؤثر و انکشاف روابط خارجی وزارت با مؤسسات ذیعلاقه ملی، منطقه یی و جهانی به منظور تبادل تجارب موفق و جلب همکاری آنها.
  8.  جستجوی راه های جدید و هماهنگ با تحولات داخلی و خارجی جهت تقویت اعتماد و تعاون میان قوای ثلاثه و ایجاد و تقویت زمینه تعادل و تعامل بهتر میان آنها به منظور بهبود امور و حفظ ارزش های ملی، سیاسی و اجتماعی.