تماس با ما

34.5267788, 69.1744988

معلومات برای تماس

چهار راهی ملک اصغر - کابل افغانستان
۲۰۲۱۰۴۷۹۱-۲-۳-۴(۰)۹۳+
smpa@smpa.gov.af