درباره وزارت

با افتتاح شورای ملی در 28 قوس1384، ارکان ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی کشور تکمیل گردید. آغاز فعالیت های تقنینی و نظارتی شورای ملی مستلزم ایجاد نهاد جدید اداری بود تا روابط و فعالیت های امور پارلمانی ارکان دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تامین و تنظیم نماید. اکثر کشور های دارای نظام های ریاستی و یا صدارتی در جهان دارای نهاد مشخصی جهت اداره امور پارلمانی هستند تا مخصوصاً روابط قوای اجرائیه و مقننه را تنظیم و تامین نموده، پیشبرد پروگرامهای تقنینی، امور بودجوی، پروگرامهای انکشافی حکومت و سایر روابط را به اساس قانون تسهیل و تعقیب نمایند. در بعضی از کشور ها اداره امور پارلمانی به شکل غیر متمرکز در وزارتها و ادارات مستقل در چوکات شعبات معینی فعالیت مینمایند، در حالیکه در تعدادی از کشورها یک اداره امور پارلمانی متمرکز روابط پارلمانی ارکان دولت را تامین مینماید. در همسایگی ما در جمهوری اسلامی ایران معاون رئیس جمهور در امور مجلس تامین روابط پارلمان و قوه مجریه را به عهده دارد، در حالیکه در پاکستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا، افریقای جنوبی، اردن، الجزایر، مالیزیا وتعدادی دیگر کشورها وزارت امور پارلمانی وجود دارد.

 در افغانستان نیز در دهه دیمواکراسی دولت شاهی، ریاست امور پارلمانی وجود داشت که اولاً در چوکات وزارت عدلیه و بعداً در چوکات صدارت فعالیت مینمود. سیستم اداری دولت جمهوری اسلامی نوپای افغانستان، مخصوصاً با موجودیت کمرنگ احزاب سیاسی فراگیر و مطرح در پارلمان و حکومت، ایجاب آن را مینمود تا برای تنظیم و تامین روابط اصولمند پارلمانی در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و رسوم متعارف و متداول کشور های دارای نظام دیموکراتیک و مردم سالار و استوار روی اصل تفکیک قوای ثلاثه، یک اداره امور پارلمانی متمرکز ایجاد گردد تا با موقف بلند و صلاحیت کافی به طور موثر ارتباط و روابط امور پارلمانی ارکان ثلاثه دولت را تنظیم و تامین نماید. روی این ملحوظ دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به اساس مصوبه شماره 35 مورخ 5/10/1384 هجری شمسی شورای عالی وزرای جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. در اوایل دفتر وزیر دولت در جنب تشکیل ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران فعالیت می نمود که خوشبختانه بعد از مدت سه سال فعالیت و ایجاد ظرفیت های خوب اداری و مسلکی، در اوایل سال 1388 هجری شمسی به مثابه واحد مستقل بودجوی پذیرفته شد.

از بدو تاسیس این دفتر، تنهاکوشش بر آن بود تا روابط اصولمند امورپارلمانی ارکان ثلاثه دولت تامین وتنظیم گردیده اقدامات پیشگیرانه از بروز چالشها روی دست گرفته و به حل مشکلات پرداخته شود. تجارب، منابع و تشکیلات دفتروزیر دولت مطابق به اهداف و انجام امور فوق تنظیم و بطور تدریجی رشد و انکشاف یافت.

به مرور زمان وبا تثبیت نقش موثر خود در تامین و تنظیم روابط پارلمانی، دفتروزیردولت  تنها به روابط متقابل بین قوه مجریه و مقننه و موضوعات مشترک بین قوه مقننه و قضائیه تمرکز ننموده،  بلکه جهت نهادینه شدن دموکراسی در کشور، دسترسی و توسعه قوه مجریه به  فعالان غیر دولتی، با توجه خاص به تعمق و استحکام بیشتر بنیاد مردم سالاری، آغاز نمود. تنها زمانی میتوان گفت که شالوده قوی برای مردم سالاری در افغانستان گذاشته شده است که آگاهی کامل، حساس و گسترده عامه و پذیرش و تمرین تجارب با پروسه مردم سالاری وجود داشته باشد.

مردم سالاری زیور ملت است، اما مانند هر نوع زیور درصورت که توسط ملت هوشیارانه و محکم گرفته نشود ربوده، مفقود و از بین رفته میتواند. روی این ملحوظ، دفتر وزیر دولت طوری منظم، آراسته و مجهز گردیده تا نشان دهنده نتایج، مطابق به وظیفه عمده و اساسی که باید انجام دهد، باشد. یا به عباره دیگر قادر شود تا رشد اگاهی از اصول، عمل و پروسیجر پروسه مردم سالاری را در جامعه مدنی تشویق و تغذیه کند.

بناءً جهت کوشش های مناسب به منظور سهولت برای مردم افغانستان به حیث یک ملت  تا از مردم سالاری آگاهی یافته، به آن ارزش قایل شوند، ریاست ارتباط و آگاهی عامه درچوکات دفتر وزیر دولت ایجاد گردید. رسیدگی حد اعظمی به نهادهای جامعه مدنی، در تمام ساحات کشور، خصوصاً، پوهنتون ها، انستيتوت ها، مکاتب و دیگر موسسات تحصیلی، موسسات تحصیلی تخصصی، موسسات غیردولتی، مطبوعات و رسانه های چاپی و برقی، روشنفکران، نویسنده گان معلمین وهمچنان انتقال و نشر مواد راجع به مردم سالاری و پروسه آن و تشویق و معاونت در تاسیس بنیادهای انتخابی و بخش های کاری مردم سالاری در نهادهای جامعه مدنی از اهداف عمده این ریاست میباشد