دست آورد های عمده وزارت

هماهنگی لازم جهت افتتاح دوره هفدهم تقنینی شورای ملی

برگزاری ورکشاپ های آگاهی عامه برای اقشار مختلف جامعه

فراهم نمودن فرصت‌ها برای تطبیق اصل نظارت پارلمانی از کارکردهای حکومت؛

زمینه سازی برای ارائه خدمات بهتر به مردم از طریق ایجاد سهولت ها برای تشریک معلومات بین اعضای شورای ملی و اراکین حکومتی؛

هماهنگی در پروسه معرفی و انتقال عازمین حج از سهم اعضای شورای ملی؛

ارائه گزارش‌ از اجراآت و فعالیت‌های شورای ملی به مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا:

تهیه، تدوین و چاپ پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت دولت در امور پارلمانی؛

اشتراک کارشناسان وزارت دولت در امور پارلمانی در ۳۰۰ جلسه کمیسیون‌ها در تفاهم با شورای ملی؛

 گزارش شش ماهه آمریت تفتیتش سال مالی 1398

دست‌‌آوردهای عمده وزارت دولت در امور پارلمانی طی شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۸ در قالب انفوگرفیک؛

چاپ فصل‌نامه رابطه (ارگان نشراتی وزارت)؛

تقویت و گسترش دیتابیس‌های الکترونیکی؛

برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد طی مراحل قانون گذاری

اجراات و دستاورد های ریاست ها و آمریت های سال مالی 1398وزارت دولت در امور پارلمانی

اجراات و دستاورد های ریاست ها و آمریت های سال مالی 1397 وزارت دولت در امور پارلمانی