دیدگاه

دیدگاه وزارت دولت در امور پارلمانی

فلسفه وجودی وزارت دولت در امور پارلمانی از آنجا نشأت میگیرد که نظام کشور عزیز ما افغانستان جمهوری اسلامی بوده و تفکیک قوا منحیث یک اصل دیموکراتیک پذیرفته شده که هر قوه دارای صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص میباشد. باوجودیکه هرکدام از این قواء در مطابقت با قانون اساسی ج.ا.ا و سایر قوانین نافذه، در ساحه کاری خویش مستقلانه عمل می نمایند اما برای تنظیم و هماهنگی هرچه بیشتر، تأمین روابط ذات البینی و چرخش بدون بندش ماشین نظام ج.ا.ا ، وجود یک راهکار منظم در چارچوب یک نهاد واحد، نیاز مبرم پنداشته می‌شد که به همین منظور وزارت دولت در امور پارلمانی طی مصوبه شماره (35) مورخ 5/10/1384 تحت عنوان دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی تاسیس و شروع به فعالیت نمود. وزارت دولت در امور پارلمانی در آن زمان در چوکات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری شروع بکار نمود که متعاقباً با درنظرداشت مقتضیات وقت به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردیده و به منظور نیل به اهداف استراتژیک از قبل تعیین شده، به فعالیت آغاز نمود.

در حالیکه میان قوای ثلاثه دولت جمهوری.ا.ا روابط نیک وجود داشته اما در بسا موارد بروز اختلافات فی مابین قوه مقننه و اجرائیه که مانع روند حکومتداری خوب و خدمتگذاری به ملت شریف افغانستان میگردد؛ بعید به نظر نمی رسد. وزارت دولت در امور پارلمانی طبق اهداف استراتژیک، صلاحیت ها و مکلفیت های خویش در نظر دارد که میان ارکان  دولت مخصوصاً قوۀ مقننه که تصویب و وضع قوانین و نظارت از فعالیت های حکومت را به عهده دارد و قوۀ اجرائیه که تطبیق قوانین نافذه و ارائه خدمات عامه به هموطنان از وظایف اساسی آن میباشد، روابط منظم، سیستماتیک، حسنه و مبتنی بر احترام و رعایت قانون اساسی و همکاری متقابل را ایجاد نماید.

این مأمول زمانی میسر است که وزارت خانه ها و نهاد های اجرائیوی بر طبق خواست ملت در روشنایی احکام قانون اجراآت نموده و عندالضرورت فرصت نظارت را برای نماینده گان مردم در مجالس شورای ملی مهیا نموده و فضای اعتماد را بیشتر سازند. از جانب دیگر قوۀ مقننه نیز برعلاوه دقت بیشتر هنگام تعدیل و تصویب قوانین و مقررات و تائید فرامین تقنینی رئیس جمهوری.ا.ا همکار خوب مجریان امور در عرصه حکومتداری و اجرای برنامه های ملی باشند.

فلهذا وزارت دولت در امور پارلمانی  ایجاد چنین فضا را مکلفیت خویش دانسته و در برهه های مختلف برای دستیابی به این اهداف کوشیده و در نظر دارد با گذشت هر روزکاری این همکاری ها را تقویت بخشیده و نقش خویش را در راستای خدمتگذاری به ملت نجیب افغانستان و تحقق اهداف بزرگ ملی که همانا ثبات سیاسی از  طریق چلش بلا اصطکاک عرابه های نظام مطابق روح قوانین نافذه میباشد، ایفاء نماید.

رهبری وزارت دولت در امور پارلمانی به منظور نیل به اهداف استراتژیک دولت جمهوری.ا.ا و برای کارا ساختن و مؤثریت هرچه بیشتر نهاد های که از ملت نمایندگی نموده و صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت را دارند و همچنان نهاد های حکومتی که مسئولیت ارائه خدمات عامه به اتباع کشور را دارند، از طریق هم‌آهنگی سالم و موثر، روابط نیک و حسنه را میان شورای ملی و حکومت ایجاد نماید تا ملت و دولت بتوانند همگام و با دیدگاه واحد در کنار همدیگر منافع ملی را تأمین و برنامه های بزرگ و زیربنایی را تطبیق نمایند.