فهرست و طبقه بندی اطلاعات قابل نشر

جدول چگونگی اطلاعات وزارت دولت در امور پارلمانی

اطلاعات فهرست

 

نوت:  نشر اطلاعات در حالات و موارد مندرج ماده شانزدههم قانون دسترسی به اطلاعات ممنوع میباشد.

ماده شانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات

(۱) ارایه اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می باشد.

۱ـ  در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گردند.

۲ـ  در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشور ها گردد.

۳ـ  در صورتی که جان و مال شخص به خطر مواجه گردد.

۴ـ  در صورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.

۵ـ در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.

۶ـ در صورتی که روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.

۷ـ در صورتی که حریم خصوصی شخص را نقض نماید.

۸ـ  در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت های شخصی و حساب بانکی بوده، مگر اینکه در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.

(۲) حالات ذیل از احکام مندرج اجزای (7) و (8) فقره(1) این ماده مستثنی می باشد.

۱ـ در صورتی که محکمه ذیصلاح در مورد افشای اطلاعات شخصی تجویز اتخاذ نماید.

۲ـ در صورتی که قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق(کاپی رایت) و قانون حمایت از رقابت و سایر اسناد تقنینی را نقض ننماید.

۳ـ اطلاعات مندرج فقره (1) این ماده در صورتی که منافع عامه ایجاب نماید به متقاضی ارایه می گردد.

۴ـ منافع عامه مندرج فقره (1) این ماده توسط اداره مربوط تشخیص می گردد.

۵ـ هر گاه اطلاعات تقاضا شده مربوط به اطلاعاتی باشد که از جانب شخص ثالث طور سری فراهم شده باشد، اداره با شخص ثالث جهت معلوم نمودن رضایت یا عدم رضایت وی در مورد افشای اطلاعات متذکره تماس برقرار نماید. ور مواردی که وی اعتراض داشته باشد باید حفظ شود، اما تصمیمی که ایا اطلاعات تقاضا شده در محدوده ممنوعیت ها قرار دارد یا نه، توسط اداره اتخاذ می گردد.

۶ـ اطلاعاتی که بیشتر از بیست سال قدامت داشته باشد، هیچ گونه ممنوعتی بالای آن وضع شده نمی تواند. مگر اینکه مدت متذکره در حالات استثنایی به پیشنهاد مسوول درجه اول اداره که اطلاعات مربوط در اختیار آن قرار دارد، با تایید کمیسیون، حد اکثر الی ده سال دیگر تمدید شده می تواند.

۷ــ هر گاه یک بخش اطلاعات تقاضا شده در محدوده ممنوعیت ها باشد، به استثنای همان بخش، اطلاعات متباقی ارایه گردد.

۸ـ ادارات مکلف اند، اسناد مربوط را با نظرداشت  محرمیت طبق طرزالعمل جداگانه تصنیف و طبقه بندی نمایند.