قوانین

قوانین دانلود فایل
قانون اساسی افغانستان برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارمندان دولتی

برای دانلود کلیک نمائید

قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید