گالری رسانه

دیدار با اعضای شورای ملی؛

دیدار با اعضای ولسي جرګه؛

دیدار با جوانان ولایت های ننگرهار و کاپیسا؛

دیدار با برخی بزرگان شورای سرتاسری قوم کوچی و مسوولین نهاد های مختلف مدنی؛

دیدار با شماری از مشاورین رئیس‌جمهور؛

دیدار با نماینده مردم ولایت فاریاب و رئیس سابق شورای ولایتی خوست؛

دیدار با رئیس و شماری اعضای رهبری حزب عدالت؛

دیدار با نمایندگان مردم ولایات کنر و هلمند؛

رئیس جمهور غنی با رئیس و هیات اداری مشرانو جرگه دیدار کرد

دیدار با مشاورین رئیس جمهور و اداره مستقل ارگانهای محلی؛

دیدار با شماری کارمندان ادارات حکومتی و جوانان فعال؛

دیدار با محمد کریم جوزجانی عضو ولسی جرگه و عمرا خان منیب مشاور ارشد رئیس جمهور؛

دیدار با شماری از بزرگان قومی، تاجران ملی و جوانان ولایت‌های کابل و بلخ؛

ملاقات با اعضای ولسی جرگه؛

ضیاءالحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی طی نشست های جداگانه با اعتبار خان ځدران مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و محمد مسعود اخوندزاده نماینده رئیس جمهور در امور صلح در دفتر کاری‌اش دیدار نمود.

ضیا الحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی با شماری اعضای جرگه مشترک سازمان های جوانان لوی پکتیا دیدار نمود.

Pagination