گالری رسانه

تجلیل از روز ملی بیرق

تجلیل از روز ملی بیرق؛

گامی بسوی حکومتداری الکترونیکی در وزارت دولت در امور پارلمانی؛

پیام تبریکی محترم گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی بمناسبت فرا رسیدن عید سعید اضحی

دیدار با اعضای ولسی جرگه شورای ملی؛

تدویر نشست هیئت اداری وزارت دولت در امورپارلمانی؛

اشتراک در جلسه استجوابیه کمیسیون مصئونیت، امتیازات و حقوق وکلای ولسی جرگه؛

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

وزارت دولت در امور پارلمانی روز بین المللی کودک را تجلیل نمود و یکی از کودکان آرزویش را برای افغانستان باثبات چنین بیان نمود.

مشرانو جرگه کارکردهای معین مالی و اداری وزارت دولت در امور پارلمانی را تقدیر کرد؛

جلسه هئیت اداری به رهبری وزیر دولت در امور پارلمانی تدویر گردید؛

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه دوم ماه جوزا

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه اول ماه جوزا

فعالیت‌های سید علی کاظمی معین امور پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی طی ماه جوزا

اشتراک در جلسه‌ی عمومی مشرانو جرگه؛

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال؛

Pagination