گالری رسانه

تدویر ورکشاپ آموزشی پیرامون قانون کارکنان خدمات ملکی؛

اهدای مدال قهرمانی به خانواده شهید شاه وزیر ځاځي؛

آفر گشایی پروژه تدارک یک پایه دیزل جنراتور ۵۰۰ (ک.وی.ا)

آفر گشایی پروژه تدارک ۱۹ قلم رنگ باب ماشین‌های فوتوکاپی و پرنترها

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

تدویر ورکشاپ آگاهی‌دهی تحت عنوان صرفه جویی و تحفظ انرژی؛

جلسه اداری به رهبری وزیر دولت در امور پارلمانی تدویر گردید؛

تدویر ورکشاپ آگاهی‌دهی تحت عنوان قانون اساسی افغانستان؛

تدویر ورکشاپ آموزشی پیرامون پاسپورت افغانستان؛

اهدای تصدیق‌نامه‌ها به برخی از کارمندان وزارت دولت در امور پارلمانی؛

فعالیت‌های عاطفه طیب معین مالی و اداری وزارت دولت در امور پارلمانی ماه جدی

مصاحبه اختصاصی با مولوی محمد خان احمدی عضو ولسی جرګه

کابینه، مسودۀ طرزالعمل تحقق تعهدات کنفرانس ۲۰۲۰ جینوا را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه نخست ماه حوت

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه دوم ماه حوت

جلسه اداری به رهبری وزیر دولت در امور پارلمانی دایر گردید؛

Pagination