شرطنامه ها

شرطنامه پروژه تدارک ۲۷ قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی سال مالی ۱۴۰۰

 تعدیل شرطنامه تدارک تجهیزات دفتری سال مالی ۱۴۰۰

شرطنامه پروژه تدارک تجهیزات دفتری و پارتیشن بندی مورد سال مالی ۱۴۰۰

اعلان مجدد شرطنامه تدارک ۱۹ قلم رنگباب برای ماشین های فوتوکاپی و پرنتر ها برای سال مالی ۱۴۰۰

اعلان مجدد شرطنامه پروژه تدارک یک پایه دیزل جنراتور KVA 500 مورد ضرورت  سال مالی  ۱۴۰۰

شرطنامه پروژه تدارک ۵۴ قلم قرطاسیه باب سال مالی ۱۴۰۰

 تعدیل شرطنامه ۱۵ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی سال مالی ۱۴۰۰

شرطنامه پروژه تدارک ۱۹ قلم مواد تنظیفاتی و شوینده باب سال مالی ۱۴۰۰

شرطنامه تدارک ۱۹ قلم رنگباب ماشین های فوتوکاپی و پرنتر ها برای سال مالی۱۴۰۰

شرطنامه تدارک ۳۴ قلم البسه باب کارکنان خدماتی و نظامیان برای سال ۱۴۰۰

شرطنامه تدارک ۴۲ قلم روغنیات و فلتر باب وسایط نقلیه و جنراتوها

شرطنامه تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت وسایط نقلیه، جنراتورها و مرکزگرمی ها

 شرطنامه تدارک ۱۵ قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی

شرطنامه تدارک ۳۲ قلم پرزه جات وسایط نقلیه و جنراتور ها

شرطنامه ۲ نوع تیل برای سال مالی ۱۳۹۹

شرطنامه تدارک قرطاسیه

شرطنامه تدارک رنگ باب

شرطنامه تدارک یک پایه جنراتور

شرطنامه تدارک البسه کارکنان و نظامیان وزارت برای ۱۳۹۹

شرطنامه تدارک مواد خوارکه مورد ضرورت وزارت دولت در امور پارلمانی

شرطنامه تدارک و چاپ مواد طباعتی اطلاعات و اگاهی عامه وزارت دولت در امور پارلمانی

شرطنامه اعلان مجدد ۴۳ قلم البسه باب