وظایف و صلاحیت های وزارت

ماموریت و وظایف عمده وزارت دولت در امورپارلمانی

 1. تقویت جایگاه حقوقی وزارت دولت در امور پارلمانی در چهارچوب و تشکیلات اساسی دولت و قوانین نافذۀ افغانستان؛
 2. پیگیری امور ذیربط قوای اجرائیه و قضائیه در قوۀ مقننه و تعقیب مصوبات، فیصله ها و امور شورای ملی در قوای اجرائیه و قضائیه.
 3. تسهیل، تنظیم و تأمین روابط پارلمانی ارکان ثلاثه دولت، بخصوص تحکیم روابط مؤثر متقابل میان قوه اجرائیه و مقننه با رعایت اصل تفکیک قوا؛
 4. تقویۀ روحیۀ همدیگر پذیری و تعاون ذات البینی حکومت و شورای ملی به منظور اجراآت بدون اصطکاک، عرضه خدمات بهتر توسط حکومت و جلوگیری از ضیاع وقت مسئولین حکومتی در مجالس پاسخگویی شورای ملی؛
 5. تغییر نقش هماهنگ کننده محض به نقش همآهنگ کننده مؤثر، تسهیل کننده و حامی فعالیت های دولت از طریق ابتکارات و مودل های جدید هماهنگی؛
 6. تقویت فضای اعتماد از طریق رعایت اصل بیطرفی کامل در اجرای وظایف وزارت دولت در امور پارلمانی و زمینه سازی برای نظارت پارلمانی از اعمال حکومت بشکل مؤثر و مفید آن؛
 7. عقد تفاهم نامه ها، موافقتنامه ها و معاهدات با کشورهای دوست و همکاران بین المللی دولت ج.ا.ا در امور پارلمانی جهت غنامندی، تنظیم و پیشبرد هر چه بهتر امور با استفاده از نسخه های موفق جهان که دارای تشکیلات امور پارلمانی مشابه اند و در نتیجه ایجاد مودل های روابط پارلمانی بین ارکان ثلاثه برای افغانستان بر مبنای تجارب خوب گذشته و بهترین شیوه های بین المللی؛
 8. تقویت هماهنگی و ظرفیت های وزارت، ایجاد روابط مؤثر با مؤسسات ذیعلاقه ملی، منطقه ای و جهانی،  و حمایت از مسائل همه شمول (مانند تساوی جنسیتی) در همه برنامه های وزارت؛
 9. تحقیق، مطالعه و نوآوری برای توسعه و تقویت ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت مطابق با تحولات و  نیازمندی های روز.

 

مسولیت های و صلاحیت های وزارت دولت در امور پارلمانی

وزارت دولت در امور پارلمانی که جهت تأمین روابط پارلمانی میان ارکان ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیگیری امور تقنینی و نظارتی شورای ملی منحیث یک نهاد فرا حکومتی (دولتی) ایجاد گردیده است، دارای مسئولیت های ذیل می باشد:

 1. ایجاد هماهنگی مؤثر میان حکومت، شورای ملی و قوه قضائیه به منظور تحکیم ثبات سیاسی و تحقق اهداف والای جمهوری اسلامی افغانستان.
 2. ایفای نقش فعال در زمینه رفع مشکلات و سوء تفاهمات کاری میان ارکان ثلاثه متکی به احکام قوانین مربوطه.
 3. معرفی طرح قوانین و بودجه ملی به همکاری وزارتها و ادارات مربوطه به شورای ملی.
 4. پیگیری از تصویب و تصدیق بموقع اسناد تقنینی و بین المللی در مجالس شورای ملی.
 5. تنظیم و هماهنگی در برگزاری جلسات استماعیه، استجوابیه و استیضاحیه اراکین حکومت در شورای ملی مطابق قانون اساسی.
 6. پیگیری از تحقق تعهدات وزارت ها و ادارات حکومت به شورای ملی و برعکس آن.
 7. تسهیل و تنظیم پروسه نظارت شورای ملی از عملکرد حکومت.
 8. زمینه سازی تحقق فقره های 11 و 12 ماده (64) و ماده (157) قانون اساسی در اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه.
 9. تنظیم ملاقات های اعضای شورای ملی با مقام عالی ریاست جمهوری و مسئولین حکومتی.
 10. پیگیری به موقع از مصوبات و فیصله های شورای ملی در حکومت و قوۀ قضائیه.
 11. ارایه گزارش از مجلسین شورای ملی به مقام عالی ریاست جمهوری.
 12. کارشناسی اسناد واصله از شورای ملی به حکومت و برعکس آن در مطابقت با قوانین نافذه.
 13. تأمین ارتباط با نهادها و سازمان هائیکه در راستای تقویت مردم سالاری فعالیت می نمایند.
 14. تدویر جلسات کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی مقامات قوای ثلاثه دولت و پیگیری از فیصله های کمیسیون مذکور.