گزارش ها و فعالیت ها

اجراات و دستاورد های ریاست ها و آمریت های سال مالی ۱‍۳۹۹

اجراات و دستاورد های ریاست ها و آمریت های سال مالی ۱۳۹۸

اجراات و دستاورد های ریاست ها و آمریت های سال مالی ۱۳۹۷ 

برگزاری ورکشاپ های آگاهی عامه برای اقشار مختلف جامعه

فراهم نمودن فرصت‌ها برای تطبیق اصل نظارت پارلمانی از کارکردهای حکومت

زمینه سازی برای ارائه خدمات بهتر به مردم از طریق ایجاد سهولت ها برای تشریک معلومات بین اعضای شورای ملی و اراکین حکومتی

هماهنگی در پروسه معرفی و انتقال عازمین حج از سهم اعضای شورای ملی

ارائه گزارش‌ از اجراآت و فعالیت‌های شورای ملی به مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا

تهیه، تدوین و چاپ پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت دولت در امور پارلمانی

اشتراک کارشناسان وزارت دولت در امور پارلمانی در ۳۰۰ جلسه کمیسیون‌ها در تفاهم با شورای ملی

تقویت و گسترش دیتابیس‌های الکترونیکی

برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد طی مراحل قانون گذاری

گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت درامورپارلمانی

گزارش سالانه وزارت دولت درامورپارلمانی سال مالی۱۳۹۵