گالری رسانه

تجلیل از روز ملی بیرق؛

گامی بسوی حکومتداری الکترونیکی در وزارت دولت در امور پارلمانی؛

دیدار با اعضای ولسی جرگه شورای ملی؛

تدویر نشست هیئت اداری وزارت دولت در امورپارلمانی؛

اشتراک در جلسه استجوابیه کمیسیون مصئونیت، امتیازات و حقوق وکلای ولسی جرگه؛

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

مشرانو جرگه کارکردهای معین مالی و اداری وزارت دولت در امور پارلمانی را تقدیر کرد؛

جلسه هئیت اداری به رهبری وزیر دولت در امور پارلمانی تدویر گردید؛

اشتراک در جلسه‌ی عمومی مشرانو جرگه؛

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال؛

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

اشتراک در افتتاح نمایشگاه تولیدات صنایع افغانستان؛

تجلیل از هفته کتاب‌خوانی؛

تدویر ورکشاپ آموزشی پیرامون قانون کارکنان خدمات ملکی؛

اهدای مدال قهرمانی به خانواده شهید شاه وزیر ځاځي؛

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

Pagination