گالری رسانه

تجلیل از روز ملی بیرق

پیام تبریکی محترم گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی بمناسبت فرا رسیدن عید سعید اضحی

وزارت دولت در امور پارلمانی روز بین المللی کودک را تجلیل نمود و یکی از کودکان آرزویش را برای افغانستان باثبات چنین بیان نمود.

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه دوم ماه جوزا

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه اول ماه جوزا

فعالیت‌های سید علی کاظمی معین امور پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی طی ماه جوزا

مصاحبه اختصاصی با نصیب مقبل عضو ولسی جرګه

آفرگشایی پروژه تدارک تجهیزات دفتری

آفر گشایی پروژه تدارک ۲۷ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

آفر گشایی پروژه تدارک یک پایه دیزل جنراتور ۵۰۰ (ک.وی.ا)

آفر گشایی پروژه تدارک ۱۹ قلم رنگ باب ماشین‌های فوتوکاپی و پرنترها

فعالیت‌های عاطفه طیب معین مالی و اداری وزارت دولت در امور پارلمانی ماه جدی

مصاحبه اختصاصی با مولوی محمد خان احمدی عضو ولسی جرګه

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه نخست ماه حوت

فعالیت‌های گل بادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی طی نیمه دوم ماه حوت

پیام وزیر دولت در امور پارلمانی به مناسب روز ملی نهال شانی

Pagination