قوانین

د پالیسې او قوانینو نوم د فایل دانود
د افغانستان اساسي قانون

دلته دانلود کړئ

د دولت د مامورینو قانون دلته دانلود کړئ
د اداري فساد ضد ستراتیژۍ پلي کولو کنټرول قانون دلته دانلود کړئ
د تدارکاتو نوی قانون دلته دانلود کړئ
د ملکي خدمتونو قانون دلته دانلود کړئ
اطلاعاتو ته د لاس رسۍ قانون دلته دانلود کړئ