له موږ سره اړیکې

34.5267788, 69.1744988

د اړیکې معلومات

ملک اصغر څلور لارې- کابل افغانستانص
۲۰۲۱۰۴۷۹۱-۲-۳-۴(۰)۹۳+
smpa@smpa.gov.af