په ملي شورا کې تر کار لاندې تقنیني او نړیوال سندونه