اړوند ریاستونه او سلاکاران

د دفتر ریاست

د پلان او پآلیسۍ ریاست

د بهرنیو اړیکو ریاست

ارشد سلاکار

د تقنیني چارو سلاکار

د سټراټيژیکو اړیکو سلاکار

د عامه اړیکو سلاکار