شرطنامې

د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د معلوماتي ټکنالوژۍ د ۲۷ قلمه تجهیزاتو د تدارک پروژې شرط‌پاڼې

د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د دفتري تجهیزاتو د تدارک شرط‌پاڼې تعدیل

د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د پارټیشن بندۍ د اړتیا وړ دفتري وسایلو د تدارک پروژه شرطنامي

د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د فوتوکاپۍ ماشینونو او پرنټرونو د ۱۹ قلمه رنګبابو د تدارک بیاځلي شرطنامي خبرتیا

د ۱۴۰۰مالي کال د اړتيا پر اساس د يوه پايه ۵۰۰KVA  ډيزلي جنراټور د تدارک پروژه

د ۱۴۰۰مالي کال د معلوماتي ټيکنالوژۍ د ۱۵ قلمه وسايلو د تعديل شوې شرطنامې

د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د (۱۹) قلمه تنظیفاتي موادو د تدارک د پروژې شرطپاڼه

د ۱۴۰۰ مالي کال د (۵۴) قلم قرطاسیو د تدارک د پروژې شرطپاڼه

 د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د فوتوکاپۍ د ماشینونو او پرنټرونو د ۱۹ قلمه رنګ‌بابو د تدارک شرطنامه

 د ۱۴۰۰ مالي کال له پاره د نظامي او خدماتي کارکوونکو د ۳۴ قلمه البسه بابو د تدارک شرطنامه

 د نقلیه وسایطو او جنراتورونو د ۴۲ قلمه روغنیاتو او فلتربابو د تدارک شرطنامه

د معلوماتي تکنالوژۍ د ۱۵ قلمه تجهیزاتو د تدارک شرطنامه

د نقلیه وسایطو او جنراتورونو د ۳۲ قلم پرزه جاتو د تدارک شرطنامه

 د نقلیه وسایطو، جنراتورونو او مرکزګرمیو د اړتیا وړ دوه نوعه تېلو د تدارک شرطنامه

د ۱۳۹۹ مالي کال د نظامي کارکوونکو د البسې د تدارک شرطنامه

د یوه پایه جنراتور د تدارک شرطنامه

د قرطاسیې د تدارک شرطنامه

د رنګ باب د تدارک اړوند شرطنامه

د وزارت د اړتیا ور خوارکي موادو د تدارک شرطنامه

د ۱۳۹۹ کال د اړتیا وړ ۲ ډوله تېلو د تدارک شرطنامه

په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د اطلاعاتو او عامه پوهاوي اړوند د طباعتي موادو د چاپ او تدارک شرطنامه

د ۴۳ قلمه البسه بابو د بیا ځلي اعلان شرطنامه