دنده یا ماموریت

 

  1. د افغانستان د اساسي قانون او نافذه قوانینو  په چوکات کې  په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د حقوقي جایګاه تثبیتول.
  2. د قواوو د تفکیک اصل ته په کتو د درې ګونو قواوو په ځانګړي ډول د مقننه او اجرايیه قوو تر منځ د پارلماني اړیکو تآمین او تنظیمول.
  3. د دری ګونو قواوو(اجراییه، مقننه او قضايیه) تر منځ د ښو او ګټورو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د دولت لومړیتوبونو ته په کتو  د مشخصو تګلارو تدوین.
  4. د پارلماني چارو د غنامندۍ،  لا ښوالي او تنظیم  په موخه  د هغه دوستو هېوادونو او د افغانسنان له نړیوالو مرستندویو ملکونو سره چې د پارلماني چارو ورته اداري تشکیلات لري خبرې اترې، له بریالیو نسخو ګټه اخیستل او  تفاهم لیکونه، موافقتنامې او معاهدې لاسلیکول.
  5.  د وخت د اړتیاوو او بدلونونو سره سم د وزارت د اداري تشکیلاتو د جوړښت پیاوړتیا.